NEWSLETTER

Il prossimo evento:

  • 00 GIORNI
  • 00 ORE
  • 00 MIN
  • 00 SEC
+

Incontro con il deputato Felice Žiža

Categories: NEWS

Lunedì 7 ottobre 2019 sono ripresi gli “Incontri con il deputato”, voluti da Felice Žiža, deputato al seggio specifico per il gruppo nazionale italiano al Parlamento sloveno. Questa volta ha iniziato il ciclo di incontri dalla Comunità degli italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano, dove ha presentato le ultime attività dell’ufficio parlamentare ai presenti in Casa Tartini.

All’inizio ha raccontato che quest’anno sono stati risolti alcuni tra i problemi più urgenti – quali ad esempio quelli in campo politico e amministrativo – sebbene sperasse di riuscire a fare di più. I risultati tuttavia non sono ancora visibili, poiché si tratta di procedure che richiedono tempo e pazienza.

Ai connazionali di Pirano ha annunciato anche che giorni fa a Capodistria è stata ospite la Commissione parlamentare per la nazionalità, che è venuta in visita all’area transfrontaliera sloveno-italiana dopo molto tempo. In precedenza, i membri della Commissione si erano incontrati a Capodistria durante il mandato del 1994 su iniziativa del predecessore Roberto Batteli. Žiža ha sottolineato che lui e il suo omologo ungherese hanno concordato di programmare regolari riunioni annuali con la Commissione nell’area in cui vivono le comunità nazionali italiana e ungherese, in modo da potersi incontrare due volte in quattro anni a Capodistria, a Isola e a Pirano.

All’incontro di Capodistria è stata prestata la massima attenzione alla questione più urgente che riguarda gli appartenenti al gruppo nazionale italiano. Il dibattito ha avuto successo perché i rappresentanti della comunità nazionale italiana hanno posto in evidenza diversi casi di mancanza di rispetto del bilinguismo, che è obbligatorio per legge nei territori nazionalmente misti.

“Abbiamo posto alle autorità una domanda che ci ha lasciato perplessi da molto tempo. Se esistono leggi e norme, se ci sono ispettorati comunali, ispettorati del settore pubblico, polizia, perché il reato non è sanzionato? Uno dei deputati ha chiesto perché i datori di lavoro non prendono provvedimenti quando i dipendenti della pubblica amministrazione, degli ospedali  odei centri sanitari non rispettano il bilinguismo. Vale a dire, ricevono l’aggiunta per il bilinguismo, ma non svolgono il loro lavoro”, ha detto Žiža.

Per una migliore valutazione della situazione nella vita di ogni giorno, in collaborazione con la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, si è deciso di collezionare segnalazioni e denunce per casi di non attuazione del bilinguismo.

Andrea Bartole, della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, ha dichiarato di aver ricevuto solo alcune denunce, riferendosi alle recenti segnalazioni relative alla segnaletica stradale per informare gli automobilisti dell’inizio dell’anno scolastico.

“Alcune segnalazioni sono arrivate, ma solo alcune. È importante però che questi avvisi arrivino e facciano riferimento a un’area specifica, come ad esempio quelli che i genitori che li ricevono nelle scuole e negli asili, di cui abbiamo già discusso ”, ha spiegato Bartole.

Nadia Zigante, preside della SE “Vincenzo e Diego de Castro” di Pirano, ha ricordato simili problemi quando ha inviato ai genitori gli avvisi sul regolamento della scuola in sloveno, dal momento che non ne aveva in italiano. Proprio per questo motivo, uno dei genitori l’ha respinto.

“Non siamo competenti per la traduzione, non abbiamo il tempo o le risorse finanziarie. In passato, tutti hanno tradotto da soli, nel loro tempo libero, perciò vorrei sapere chi dovrebbe fare le traduzioni, chi ci darà i fondi per poterlo fare”, ha spiegato.

Žiža ha assicurato che avrebbe cercato risposte al Ministero dell’istruzione e a quello della Pubblica amministrazione. Se non si dovesse trovare un accordo, si potrà esporre la richiesta nell’ambito delle regolari interrogazioni parlamentari alla Camera di Stato.

Durante la recente visita del ministro della Pubblica amministrazione, questo è stato informato della questione dei dipendenti pubblici che invece di promuovere l’uso della lingua italiana, si scusano che non la conoscono bene, facendo quindi capire che sia meglio parlare sloveno; per i documenti ufficiali, che dovrebbero essere originali in entrambe le lingue, in pratica sono solo in sloveno o in traduzione. Inoltre è stato proposto un emendamento alla legge sui dipendenti pubblici, che consente la verifica della conoscenza attiva della lingua italiana, ma poiché non viene mai utilizzata, la parola “può” si sostituirebbe da “è obbligatoria”.

L’ultimo argomento dell’incontro è stato il problema dei quadri nelle scuole. Žiža ha sottolineato come la mancanza di insegnanti ed educatori di qualità, senza quelli che ci mettono il cuore e l’anima, che si impegnano per la nazionalità italiana e amano la lingua italiana, è un pericolo per l’esistenza dell’intera comunità. Ha invitato tutti i presidi e i direttori degli istituti prescolastici a lavorare insieme per trovare una soluzione adatta, che potrebbe anche essere utile per la questione dell’asilo, dove alcuni genitori si lamentano dell’uso dominante della lingua slovena.

Le foto di Nataša Fajon.

Poslanec italijanske narodne skupnosti v slovenskem parlamentu, Felice Žiža, je v ponedeljek, 7. 10. 2019, začel s tretjim krogom projekta Srečanja s poslancem. Tokrat se je najprej mudil v piranski italijanski skupnosti, kjer je prisotnim v Tartinijevi hiši  predstavil zadnje aktivnosti poslanske pisarne.

Na samem začetku je dejal, da so bili v letošnjem letu uspešnejši pri reševanju perečih težav – največji napredek je bil storjen na politično-administrativnem področju -, čeprav je sam upal na veliko več. Rezultati namreč še niso vidni, saj gre za postopke, ki terjajo čas in potrpljenje. 

Piranskim rojakom je z veseljem sporočil novico, da so pred dnevi v Kopru gostili parlamentarno Komisijo za narodnosti, ki se je tako po dolgem času mudila na slovensko-italijanskem narodnostnem območju. Pred tem so se člani komisije zbrali v Kopru v mandatu 1994/94 na pobudo predhodnika Roberta Battelija. Kot je poudaril Žiža, sta se z madžarskim kolegom dogovorila, da bodo v tem mandatu organizirali redna letna srečanja komisije na območju z italijansko in madžarsko manjšino, tako da se bo v štirih letih dvakrat sestala v Kopru, Izoli ali Piranu.  

Na koprskem srečanju so največ pozornosti namenili najbolj pereči težavi, ki pesti pripadnike italijanske manjšine. Po besedah poslanca je bila razprava uspešna, saj so predstavniki narodnostne skupnosti izpostavili različne primere nespoštovanja dvojezičnosti, ki je po zakonu o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti obvezna. 

“Predstavnikom oblasti smo postavili vprašanje, ki nas pesti že dolgo – če obstajajo zakoni in norme, če obstajajo občinski inšpektorati, inšpektorati za javni sektor, policija, zakaj se kršitev ne sankcionira? Eden od poslancev je vprašal, zakaj delodajalci ne ukrepajo, če zaposleni v javni upravi, v bolnišnicah, zdravstvenih domovih ne spoštujejo dvojezičnosti.      Za slednjo namreč prejemajo dodatek, svoje naloge pa ne opravljajo,” je bil oster Žiža. 

Za pomoč pri ugotavljanju stanja na ravni vsakdanjega življenja so v sodelovanju z obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti organizirali zbiranje obvestil in pritožb prebivalcev ob srečanju z nespoštovanjem dvojezičnosti. 

Andrea Bartole iz obalne skupnosti je dejal, da so prejeli le nekaj pritožb, zadnje so se nanašale na cestne oznake, ki so ob začetku šole opozarjale voznike na šolarje.

“Nekaj jih je prišlo, a bolj malo. Pomembno je, da obvestila prispejo in se nanašajo na določeno področje, kot na primer obvestila staršem, ki jih prejmejo v šolah in vrtcih, o čemer smo že govorili,” je  pojasnil Bartole. 

Na podobne težave je opozorila Nadia Zigante, ravnateljica OŠ Vincenzo in Diego de Castro, ko je staršem poslala obvestila o šolskem pravilniku v slovenščini, saj drugih ni imela. Eden od staršev ga je zaradi tega zavrnil. 

“Mi nismo pristojni za prevajanje, nimamo časa in niti finančnih sredstev. V preteklosti si je vsak sam prevedel, v svojem prostem času, zato me zanima, kdo bi moral poskrbeti za prevode, kdo nam bo dal sredstva zanje,” je pojasnila. 

Žiža jima je zagotovil, da bodo za odgovore zaprosili ministrstvi za šolstvo in javno upravo, če pa dogovora ne bodo dosegli, bo vprašanje postavil v okviru rednih poslanskih vprašanj v državnem zboru.

Kot je še dejal, so ministra za javno upravo ob nedavnem obisku že seznanili s problematiko javnih uslužbencev, ki namesto da bi spodbujali rabo italijanskega jezika predstavnikov manjšine, z opravičevanjem, da je sami ne obvladajo, dajejo vedeti, da je bolje, če govorijo slovensko, ter javnih listin, ki bi morale biti originalne v obeh jezikih, v praksi pa obstajajo samo slovenske ali prevodi.  Poleg tega so predlagali spremembo zakona o javnih uslužbencih, ki sicer omogoča preverjanje aktivnega znanja italijanskega jezika, a ker se nikoli ne uporablja, bi besedno zvezo “je mogoče” nadomestili z “obvezno je”. 

Zadnja tema prvega večera tretjega kroga srečanj je bilo šolstvo, ki po poslančevih besedah prav tako potrebuje izboljšave. Izpostavil je pomanjkanje kakovostnih učiteljev in vzgojiteljev in opozoril, da je brez takšnih, ki so s srcem in dušo predani italijanski narodnosti in ljubijo italijanščino kot svoj materni jezik, ogrožen obstoj celotne skupnosti. K sodelovanju je povabil vse ravnatelje, s katerimi naj bi skupaj našli primerno rešitev, ki bo morda dobra popotnica tudi za vrtčevsko problematiko, kjer se nekateri starši pritožujejo nad prevladujočo uporabo slovenskega jezika.