NEWSLETTER

Stefano Rota – Considerazioni iniziali (in italiano e in sloveno)

Categories: Storia e patrimonio culturale

Considerazioni iniziali (in italiano e in sloveno) sul Convegno internazionale di studi “Erudito, latinista, curatore dell’Archivio municipale di Pirano” STEFANO ROTA / Učenjak, latinist, kustos piranskega Občinskega arhiva, 10 novembre 2017 di Kristjan Knez, presidente della Società di studi storici e geografici di Pirano.

Studiare il passato, conoscerlo, trasmetterlo e divulgarlo, non sono operazioni che riguardano solo la storiografia e di conseguenza esclusivamente coloro i quali per professione o passione sono proiettati nei tempi andati. Avere un buon rapporto con la storia e valorizzarla giova anzitutto a comprendere chi siamo, come componenti della comunità di cui facciamo parte, e dove viviamo. Il contesto in cui ci troviamo è centrale nel percorso di un individuo, lo forgia, trasmette elementi di identità nel senso più ampio del termine. Naturalmente questi elementi, proprio come i ‘segni’ lasciati dal passato devono essere veicolati, proposti, spiegati. Per farlo è doveroso agire con tatto, coinvolgendo la cittadinanza. Nell’opera di sensibilizzazione vanno recuperati i monumenti e il patrimonio storico-artistico (gli affreschi della sala in cui ci troviamo sono stati restaurati qualche anno fa grazie alla legge particolare della Regione del Veneto per la salvaguardia del retaggio veneziano lungo l’Adriatico orientale). Altrettanto importanti sono gli archivi, i custodi del nostro passato, senza i quali non è possibile alcuna ricostruzione storica. Stefano Rota, alla metà del XIX secolo, sostenuto dalla municipalità curò l’antico archivio comunale e lo consegnò alle generazioni future. Allo stesso tempo sistemò e ridò vita alla Biblioteca civica. Con questo erudito, che tanto fece per Pirano, furono gettate le basi dell’archivistica e della biblioteconomia nella nostra città.

Preučevati preteklost, jo spoznavati in prenašati naprej ni nekaj, kar bi zadevalo zgolj zgodovinopisje in posledično samo posameznike, ki se po službeni dolžnosti ali iz osebnega interesa posvečajo preteklim obdobjem. Imeti dober odnos do zgodovine in ji dajati veljavo pomaga predvsem razumeti, kdo smo kot člani neke določene skupnosti, ki ji pripadamo in kje živimo. Kontekst, v katerem se posameznik nahaja, igra v njegovem življenjuosrednjo vlogo, saj ga oblikuje in nanj prenaša elemente identitete v najširšem smislu. Seveda pa morajo biti ti elementi, prav tako kot ‘znamenja’, ki jih je za seboj pustil čas, ustrezno preneseni, predloženi in razloženi. Da bi to dosegli, je potrebno postopati z občutkom, ter pri tem vključevati sodržavljane. V procesu osveščanja se ponovno odkrivajo spomeniki in umetniško-zgodovinska dediščina (na primer freske v tej dvorani so bile restavrirane pred kakšnim letom zahvaljujoč posebnemu zakonu Dežele Veneto, ki je usmerjen v ohranjanje beneške kulturne dediščine na vzhodnem Jadranu). Prav tako pomembni so arhivi, varuhi naše preteklosti, brez katerih obujanje zgodovine ne bi bilo mogoče. Stefano Rota je sredi 19. stoletja ob podpori občine skrbel za starodavni občinski arhiv in ga predal prihodnjim rodovom. Obenem je uredil in vdahnil življenje Mestni knjižnici. Učenjak, ki je storil veliko za Piran, je postavil temelje arhivistike in bibliotekonomije v našem mestu.